Saturday, March 21, 2020

2 Man Best Ball (paired) results -

1st Flight 
1st Gross - (64) Adam Green / Greg Stroud
2nd Gross - (66) Keaton Woodland / Cayson VanBeekum
1st Net - (56) Greg Wilson / Chuck Taylor
2nd Net - (58) KC Knudson / Kirk Nelson

2nd Flight 
1st Gross - (74) Cole VanBeekum / Ken Hansen
2nd Gross - (76) Cory Mecham / Sal Gramalia
1st Net - (54) Jeff Ketcham / Robert Roddom
2nd Net - (55) KJ Moore / Ron Matusiak

Closet to the hole -
Dave Day
Quinn Hansen
Adam Green
KC Knudson
Greg Wilson
Jeff Edwards
Saturday, March 7, 2020

"Ice Breaker" Ind Gross / Net results -

1st Flight 
1st Gross - (65) Kevin Peterson
2nd Gross - (68) Kurt Moore
3rd Gross -  (71) Justin Fry

1st Net - (65) Jason Wilson
2nd Net tie - (66) Dave Day
2nd Net tie - (66) Scott Heath

2nd Flight
1st Gross - (72) Cayson VanBeekum
2nd Gross - (77) Richie Smith
3rd Gross -  (79) Trevor Dean

1st Net - (64) Chuck Taylor
2nd Net tie - (66) Jeff Jude
2nd Net tie - (66) Brian Laubacher
2nd Net tie - (66) Art Shively

3rd Flight
1st Gross - (81) Kent Bashford
2nd Gross - (82) Ken Werthmann
3rd Gross -  (83) Jason Cantonwine

1st Net - (62) Ken Hansen
2nd Net - (64) Jeff Edwards
3rd Net tie - (67) Cole VanBeekum
3rd Net tie - (67) Mike Archer
3rd Net tie - (67) Jon Leonard
3rd Net tie - (67) Ritch Shafer

Closest to the hole - 
Art Shively
Dave Waite
Kevin Peterson
Adam Viator
Colton Farrell