Monday, September 7, 2015

Labor Day weekend tournament series results -

2 Man Best Ball (Sat)
1st Gross - Jr Conatser / Chuck Taylor (63)
2nd Gross - Jeff Tucker / Ken Martin (67)
3rd Gross Tie - Aaron VanBeekum / Richie Smith (68)
3rd Gross Tie - Brian Laubacher / Anthony Laubacher (68)

1st Net - Greg Halverson / Steve Hall (54)
2nd Net - Dave Casteel / Jack Suekawa (56)
3rd Net - Dave Roth / Stan Kakita (57)

Closest to the Hole - 
Ken Fierro
Troy Weiss
Aaron VanBeekum (2)
Greg Halverson
Doug Craner


2 Man Scramble (Sun)
1st Gross - Dave Waite / Terry Bitton (61)
2nd Gross - Jeff Tucker / Ken Martin (63)
3rd Gross - Jr Conatser / Jason Rackham (65)

1st Net - Brian Laubacher / Anthony Laubacher (56)
2nd Net - Mitch Brown / Conner Brenkman (57)
3rd Net - Zack Stebly / Scotty Welsh (58)

Closest to the Hole - 
Arnie Lockard (3)
Jeff Tucker (2)
Jori Blair

Congratulations to Dave Waite who had an Albatross (2) on hole #9


Individual Gross / Net (Mon)
1st Gross - Keaton Woodland (66)
2nd Gross - Shon Woodland (68)
3rd Gross - Jeff Tucker (70)
4th Gross - Jr Conatser (74)
5th Gross - Dave Waite (75)

1st Net - Anthony Laubacher (60)
2nd Net - Aaron VanBeekum (63)
3rd Net - Dick Smith (64)
4th Net - Ken Martin (65)
5th Net - Robert Blair (66)

Closest to the Hole - 
Anthony Laubacher (2)
Jeff Tucker
Brian Laubacher
Reed Arthur
Richie Smith